Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.07.2019 14:14:01
Дата здійснення дії: 31.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Код за ЄДРПОУ:  34716646
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 31 липня 2019 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25.07.2019р. станом на 24:00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
 3. Про створення філії Товариства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

                             Чувакова Наталія Миколаївна

- Голова лічильної комісії

                             Глущенко Володимир Леонідович

- член лічильної комісії

 

2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Зборів – Мазура Андрія Вікторовича, Секретарем Зборів – Демченко Марію Юріївну.

2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

 •  час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 •  час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
 •  час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

 

3. Про створення філії Товариства.

Проект рішення:

 1. Створити Філію Приватного акціонерного товариства «Смарт-Холдинг» у місті Маріуполі.
 2. Визначити найменування Філії:
  1. 1. Українською мовою:
 • Повне: Філія Приватного акціонерного товариства «Смарт-Холдинг» у місті Маріуполі.
 • Скорочене: Філія ПрАТ «Смарт-Холдинг» у м. Маріуполі.
  1. 2. Англійською мовою:
 • Повне: Branch office of Private joint stock company "Smart-Holding" in Mariupol city.
 • Скорочене: Branch office of PJSC "Smart-Holding" in Mariupol.
  1. 3. Російською мовою:
 • Филиал Частного акционерного общества «Смарт-Холдинг» в городе Мариуполе.
 • Филиал ЧАО «Смарт-Холдинг» в г. Мариуполе.
 1. Дирекції Товариства затвердити Положення про Філію ПрАТ «Смарт-Холдинг» у місті Маріуполі, визначити її місцезнаходження, призначити її керівника.
 2. Генеральному директору Товариства, або особі, що виконуватиме його обов’язки, забезпечити виконання заходів, спрямованих на включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому порядку відомостей про Філію ПрАТ «Смарт-Холдинг» у м. Маріуполі, підписати та видати керівнику Філії ПрАТ «Смарт-Холдинг» у м. Маріуполі довіреність на представництво інтересів філії, за необхідності визначити та передати Філії ПрАТ «Смарт-Холдинг» у м. Маріуполі майно в об’ємі та якості, необхідному для здійснення діяльності.

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративним правам та управлінню Натрус А.А.), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, а представники акціонерів, крім зазначених документів, також повинні мати належним чином оформлену довіреність від акціонера.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про проведення Зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.