Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2019 18:14:02
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Код за ЄДРПОУ:  34716646
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 26 квітня 2019 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22.04.2019р. станом на 24:00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
 3. Звіт Дирекції за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
 5. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
 6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.
 7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

                             Чувакова Наталія Миколаївна

- Голова лічильної комісії

                             Глущенко Володимир Леонідович

- член лічильної комісії

 

2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Зборів – Мазура Андрія Вікторовича, Секретарем Зборів – Демченко Марію Юріївну.

2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

 •  час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 •  час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;
 •  час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

 

3. Звіт Дирекції за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства за 2018 рік.

 

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

 

5. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Збитки Товариства за 2018 рік, що становлять 144 958,00 тисячу гривень, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, а саме:

1.1. укладання Товариством правочинів:

 • щодо придбання цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.);
 • щодо відчуження цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.);
 • щодо надання фінансової допомоги, позик;
 • щодо отримання кредитів;
 • щодо отримання фінансової допомоги, позик;
 • щодо надання застав, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб;
 • щодо розміщення депозитів;

1.2. гранична сукупна вартість   правочинів,   вказаних  у   п. 1.1   цього рішення,    не  повинна  перевищувати 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

 

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, в тому числі  визначати інші істотні умови правочинів з урахуванням зазначених параметрів, а також підписувати вказані правочини та підписувати інші необхідні документи, листи, заяви та будь-які інші документи, пов‘язані з укладанням Товариством вказаних правочинів.

3. Для укладання та виконання значних правочинів, на вчинення яких надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 1 цього рішення, не потребується прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

 

7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів – Мазура Андрія Вікторовича та Секретаря Загальних зборів – Демченко Марію Юріївну підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства, або особі, що виконуватиме його обов’язки, забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства   (тис. грн.)

Найменування показника 

період

2018р

2017р

Усього активів  

96 862

118 227

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

6 552

1 917

Запаси 

16 879

5 361

Сумарна дебіторська заборгованість  

62 309

105 654

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 150

1 890

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-398 470

-253 512

Власний капітал 

-297 826

-152 868

Зареєстрований статутний капітал 

100 469

100 469

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

394 688

271 095

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

-144 958

-74 191

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100 469 000

100 469 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

-1,44

-0,74

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративним правам та управлінню Натрус А.А.), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, а представники акціонерів, крім зазначених документів, також повинні мати належним чином оформлену довіреність від акціонера.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції допитання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів можуть надсилати на адресу Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.