Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.02.2012
Дата публікації 17.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «СМАРТ-ХОЛДИНГ»
(місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646), надалі – Товариство,
повідомляємо про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

які відбудуться 20 березня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок зборів о 15:00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.03.2012р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
2. Звіт Дирекції за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків).
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
8. Зміни у персональному складі Дирекції. Обрання членів Дирекції. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Дирекції, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Дирекції.
9. Затвердження аудитора Товариства, умов договору, укладеного з ним, розміру оплати його послуг.
10. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період
2011р 2010р
Усього активів 270277 394327
Основні засоби 3108 1889
Довгострокові фінансові інвестиції 17364 96578
Запаси 323 388
Сумарна дебіторська заборгованість 217966 234602
Грошові кошти та їх еквіваленти 30980 62127
Нерозподілений прибуток 3617 3396
Власний капітал 4261 4040
Статутний капітал 469 469
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 266016 390287
Чистий прибуток (збиток) 221 10
Середньорічна кількість акцій (шт.) 469000 469000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 98

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 411 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044)590-30-14.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованному виданні «Відомості ДКЦПФР» від 17 лютого 2012 року № 33.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2012
(дата)