Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.07.2012
Дата публікації 23.07.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «СМАРТ-ХОЛДИНГ»
(місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646), надалі – Товариство,
повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

які відбудуться 03 серпня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок зборів о 12:00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 11:00 до 11:45 у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 30.07.2012р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, попереднє схвалення значних правочинів, надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.


З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам). Позачергові загальні збори акціонерів скликаються відповідно до п.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції щодо порядку денного акціонерами не вносяться.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044)590-30-14 .


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованному виданні «Відомості ДКЦПФР» від 18 липня 2012 року № 134(1387).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.07.2012
(дата)