Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.02.2013
Дата публікації 25.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «СМАРТ-ХОЛДИНГ»
(місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646), надалі – Товариство,
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

які відбудуться 20 березня 2013 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок зборів о 15:00 годині.
Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.03.2013р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
2. Звіт Дирекції за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження аудитора Товариства, умов договору, укладеного з ним, розміру оплати його послуг.
7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період
2012р 2011р
Усього активів 289351 270277
Основні засоби 5201 3108
Довгострокові фінансові інвестиції 27512 17364
Запаси 599 323
Сумарна дебіторська заборгованість 250601 217966
Грошові кошти та їх еквіваленти 4571 30980
Нерозподілений прибуток 3645 3617
Власний капітал 4289 4261
Статутний капітал 469 469
Довгострокові зобов'язання 50253 -
Поточні зобов'язання 234809 266016
Чистий прибуток (збиток) 28 221
Середньорічна кількість акцій (шт.) 469000 469000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 101

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 411 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044)590-30-14 .


ПрАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованному виданні «Відомості НКЦПФР» від 15 лютого 2013 року № 32(1536).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2013
(дата)