Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.02.2014
Дата публікації 13.02.2014 18:34:48
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7-А
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: (044) 590-30-04
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
(місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646), надалі – Товариство,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори)
які відбудуться 24 лютого 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.02.2014р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний Зборів:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).
6. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Товариства.
7. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам).
У зв’язку з тим, що Збори скликано в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного Зборів.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14 .

ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованному виданні "Відомості НКЦПФР" від 06 лютого 2014 року № 25(1778).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Генеральний директор Пертін.О.В.

13.02.2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.02.2014
(дата)