Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2014
Дата публікації 25.03.2014 10:16:22
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7-А
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: (044) 590-30-04
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

які відбудуться 24 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 17.04.2014р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Дирекції за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2013 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
7. Затвердження аудитора Товариства, умов договору, укладеного з ним, розміру оплати його послуг.
8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника період
2013р 2012р
Усього активів 256 337 289 351
Основні засоби 2 101 5 201
Довгострокові фінансові інвестиції 4 598 27 512
Запаси 439 599
Сумарна дебіторська заборгованість 241 722 250 601
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 041 4 571
Нерозподілений прибуток -2 493 3 645
Власний капітал -1 849 4 289
Статутний капітал 469 469
Довгострокові зобов'язання - 50 253
Поточні зобов'язання 258 186 234 809
Чистий прибуток (збиток) -6138 28
Середньорічна кількість акцій (шт.) 469 000 469 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 129 129

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам).
Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованному виданні "Відомості НКЦПФР" від 14 березня 2014 року № 50(1803).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Генеральний директор Пертін.О.В.

19.03.2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2014
(дата)