Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.06.2014
Дата публікації 17.06.2014 10:43:42
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7-А
Керівник* Тимофєєв Олексій Олегович - Генеральний директор. Тел: (044) 590-30-04
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
(місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646),
надалі – "Товариство", повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – "Збори",
які відбудуться 18.07.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок Зборів о 17:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 16:00 до 16:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 14.07.2014 року.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший, визначений чинним законодавством України, документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства України підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
4. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.


З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам Товариства). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14 .

ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ"Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 13 червня 2014 року № 110(1863).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Генеральний директор Тимофєєв О.О.

17.06.2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Тимофєєв Олексій Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.06.2014
(дата)