Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2015
Дата публікації 26.03.2015 14:44:38
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7-А
Керівник* Тимофєєв Олексій Олегович - Генеральний директор. Тел: (044) 590-30-04
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 27 квітня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308. Початок Зборів о 15:00 годині. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 21.04.2015р. Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: - паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу; - довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. 3. Звіт Дирекції за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду. 4. Визначення кількісного складу Дирекції Товариства, обрання членів Дирекції Товариства. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду. 6. Затвердження умов договорів (в т.ч. розміру винагороди) з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 7. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2014 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 8. Визначення порядку покриття збитків Товариства. 9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) Найменування показника період 2014р 2013р Усього активів 158 951 256 337 Основні засоби 1 292 2 101 Довгострокові фінансові інвестиції - 4 598 Запаси 3 608 439 Сумарна дебіторська заборгованість 152 594 241 722 Грошові кошти та їх еквіваленти 482 2 041 Нерозподілений прибуток -34 072 -2 493 Власний капітал 66 572 -1 849 Статутний капітал 100 469 469 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 92 379 258 186 Чистий прибуток (збиток) -31 579 -6 138 Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 469 000 469 000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 129 З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 24 березня 2015 року № 56(2060). Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Тимофєєв О.О. 26.03.2015 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Тимофєєв Олексій Олегович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2015
(дата)