Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.09.2015
Дата публікації 28.08.2015 13:54:30
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7-А
Керівник* Кірьянова Юлія Олександрівна - В.о. Генерального директора. Тел: (044) 590-30-04
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 28 вересня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308. Початок Зборів о 15:00 годині. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22.09.2015р. Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: - паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу; - довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. 3. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. 4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 5. Визначення кількісного складу виконавчого органу Товариства. Відкликання (припинення повноважень) та обрання (призначення) голови та членів виконавчого органу Товариства. 6. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу Товариства, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з головою та членами виконавчого органу Товариства. 7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов договорів (в т.ч. розміру винагороди) з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам Нусінов В.Я.). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 28 серпня 2015 року № 162. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. В.о. Генерального директора Кірьянова Ю.О. 28 серпня 2015 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. Генерального директора Кірьянова Юлія Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.08.2015
(дата)