Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.01.2016
Дата публікації 18.12.2015 10:54:56
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7-А
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: (044) 590-30-04
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ", місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 22 січня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308. Початок Зборів о 15:00 годині. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.01.2016р. Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: - паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу; - довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів. 3. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, в тому числі щодо укладення договору фінансового поручительства з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» в забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «Укргазвидобуток». З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам Нусінов В.Я.). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 18 грудня 2015 року № 241. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Пертін О.В. 18 грудня 2015 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.12.2015
(дата)