Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 17.03.2016 14:10:55
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 22 квітня 2016 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2016р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

  • паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
  • довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
  3. Звіт Дирекції за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
  4. Визначення кількісного складу Дирекції Товариства, відкликання та обрання членів Дирекції Товариства.
  5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2015 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  6. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
  7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
  8. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження правочинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства   (тис. грн.)

Найменування показника 

період

2015р

2014р

Усього активів  

18 347

158 951

Основні засоби  

2 123

1 292

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

317

3 608

Сумарна дебіторська заборгованість  

14 947

152 594

Грошові кошти та їх еквіваленти 

266

482

Нерозподілений прибуток 

-127 698

-34 072

Власний капітал 

-27 054

66 572

Статутний капітал 

100 469

100 469

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

41 984

92 379

Чистий прибуток (збиток) 

-93 626

-31 579

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100 469 000

100 469 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

82

113

 

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам).

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Бюлетень. Цінні папери України" від 17 березня 2016 року № 48

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

                  Генеральний директор                                                     Пертін О.В.

 

                                                                                                              17 березня 2016 року

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)