Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.07.2016
Дата публікації 14.06.2016 15:08:37
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

які відбудуться 15 липня 2016 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 11.07.2016р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

  • паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
  • довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання Голови та Секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
  3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів.

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам Нусінов В.Я.), а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

Пропозиції до проекту порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Бюлетень. Цінні папери України" від 14 червня 2016 року № 109.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.06.2016
(дата)