Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 10:51:29
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 25 квітня 2017 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 19.04.2017р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

-   паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;

- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
  3. Звіт Дирекції за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
  4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
  5. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
  6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів (в т.ч. значних) та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства   (тис. грн.)

Найменування показника 

період

2016р

2015р

Усього активів  

72 056

18 347

Основні засоби  

2 284

2 123

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

457

317

Сумарна дебіторська заборгованість  

67 247

14 947

Грошові кошти та їх еквіваленти 

354

266

Нерозподілений прибуток 

-156 203

-127 698

Власний капітал 

-55 559

-27 054

Статутний капітал 

100 469

100 469

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

121 682

41 984

Чистий прибуток (збиток) 

-28 505

-93 626

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100 469 000

100 469 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

74

82

 

 

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративному управлінню та цінним паперам Нусінов В.Я.), а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції до проекту порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 24 березня 2017 року № 57.

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)