Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.08.2017
Дата публікації 21.07.2017 15:22:29
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",
місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),
які відбудуться 22 серпня 2017 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.
Початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.08.2017р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Затвердження оцінювача для визначення ринкової вартості акцій Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, в тому числі розміру оплати його послуг.
4. Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
6. Прийняття рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням осіб, які є учасниками такого розміщення).
7. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються передбачені чинним законодавством повноваження щодо прийняття рішень та вчинення дій у процесі організації та проведення приватного розміщення простих іменних акцій Товариства.
З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор з правового забезпечення – Головний юрисконсульт Кондуфорова Л.В.), а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Пропозиції до проекту порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні Бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 136 від 21.07.2017 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.07.2017
(дата)