Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.09.2017
Дата публікації 12.09.2017 11:20:04
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 28 вересня 2017 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 22.09.2017р.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

-   паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;

- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

3. Припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства в зв’язку з закінченням терміну повноважень.

4. Визначення кількісного складу Дирекції Товариства.

5. Обрання Генерального директора та членів Дирекції Товариства.

6. Затвердження умов трудових договорів (додаткових угод) з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (додаткову угоду) з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства.

 

З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери, які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у робочі дні у робочий час за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Заступник Директора з корпоративного управління та цінних паперів  Натрус А.О.), а у день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Рішення про скликання Зборів прийнято в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" від 11 вересня 2017 року № 171.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.09.2017
(дата)