Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 30.03.2018 12:15:15
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 30 квітня 2018 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 24.04.2018р. станом на 24:00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

3. Звіт Дирекції за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.

4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

5. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів (в т.ч. значних) та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.

7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Чувакова Наталія Миколаївна         - Голова лічильної комісії

Глущенко Володимир Леонідович  - член лічильної комісії

 

2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Зборів – Мазура Андрія Вікторовича, Секретарем Зборів – Яценко Марію Юріївну.

2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

- час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

 

3. Звіт Дирекції за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.

Проект рішення:

1. Прийняти до відома звіт Дирекції Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Дирекції Товариства протягом звітного періоду задовільною.

 

4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

5. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Збитки Товариства за 2017 рік, що становлять 74 191 тисячу гривень, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 

6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів (в т.ч. значних) та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме:

1.1. укладання Товариством правочинів:

- щодо придбання цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.);

- щодо відчуження цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів, векселів та ін.);

- щодо надання фінансової допомоги, позик;

- щодо отримання кредитів;

- щодо отримання фінансової допомоги, позик;

- щодо надання застав, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб;

- щодо розміщення депозитів;

1.2. гранична сукупна вартість   правочинів,   вказаних  у   п. 1.1   цього рішення,    не  повинна  перевищувати 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень;

1.3. укладання Товариством правочину з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 00191000, (надалі - ПАТ «ПІВДГЗК»), щодо надання Товариством поруки перед ПАТ «ПІВДГЗК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ідентифікаційний код 36336744, зобов’язання щодо перерахування (повернення) авансового платежу за договором поставки чану з опорною частиною згущувача Tenova Delkor;

1.4. гранична вартість правочину,   вказаного  у   п. 1.3   цього рішення, не  повинна  перевищувати 105 210 000,00 (сто п’ять мільйонів двісті десять тисяч) гривень.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, в тому числі  визначати інші істотні умови правочинів з урахуванням зазначених параметрів, а також підписувати вказані правочини та підписувати інші необхідні документи, листи, заяви та будь-які інші документи, пов‘язані з укладанням Товариством вказаних правочинів.

3. Для укладання та виконання значних правочинів, на вчинення яких надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 1 цього рішення, не потребується прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

 

7. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити Статут в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів – Мазура Андрія Вікторовича та Секретаря Загальних зборів – Яценко Марію Юріївну підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити Генеральному директору Товариства, або особі, що виконуватиме його обов’язки, забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства   (тис. грн.)

Найменування показника 

період

2017р

2016р

Усього активів  

118 227

31 718

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

1 917

2 284

Запаси 

5 361

457

Сумарна дебіторська заборгованість  

105 654

26 374

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 890

354

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-270 732

-196 541

Власний капітал 

-170 088

-95 897

Зареєстрований статутний капітал 

100 469

100 469

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

279 323

121 682

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

-74 191

-28 505

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

100 469 000

100 469 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

-0,74

-0,28

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративним правам та управлінню Натрус А.А.), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, а представники акціонерів, крім зазначених документів, також повинні мати належним чином оформлену довіреність від акціонера.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції допитання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів можуть надсилати на адресу Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів (без проектів рішень) опубліковано у бюлетені  «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  № 62 від 30.03.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2018
(дата)