Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.02.2019
Дата публікації 18.01.2019 17:05:51
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* 04070, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІГОРІВСЬКА, БУДИНОК 7-А
Керівник* ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР. Тел: (044) 590-3004
E-mail* mazur@smart-holding.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ",

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори),

 

які відбудуться 04 лютого 2019 року  за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у  Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 29.01.2019р. станом на 24:00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів – 100 469 000 штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.      Обрання лічильної комісії.

2.      Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

3.      Про надання згоди на вчинення значних правочинів, схвалення правочинів.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

                             Чувакова Наталія Миколаївна

- Голова лічильної комісії

                             Глущенко Володимир Леонідович

- член лічильної комісії

 

2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою Зборів – Мазура Андрія Вікторовича, Секретарем Зборів – Яценко Марію Юріївну.

2. Затвердити наступний порядок проведення Зборів:

-           час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

-           час для відповідей на запитання до доповідача – до 5 хвилин;

-           час для виступу акціонерів з питань порядку денного – до 5 хвилин.

 

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, схвалення правочинів.

Проект рішення:

1. В зв’язку з запланованим внесенням змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії номер 03-В/16/12/КЛ-КБ від 12.05.2016 надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів та схвалити їх, а саме:

1.1. Договору про внесення змін (далі – Договір про внесення змін) до Договору поруки №03-В/16/12/КЛ-КБ-П-1 від 19.05.2016 року (надалі – «Договір поруки» з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код 25959784) (надалі –АТ «СБЕРБАНК»/Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код 25635581) (надалі – ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК») перед АТ «СБЕРБАНК»  за Договором про відкриття кредитної лінії номер 03-В/16/12/КЛ-КБ від 12.05.2016 р. (надалі – «Кредитний договір»), що укладений між ними, стосовно внесення змін до умов Договору поруки, зокрема:

- подовження строку кредитування за Кредитним договором – до 10 травня 2021 року (включно) (з встановленням графіку погашення заборгованості на умовах АТ «СБЕРБАНК»);

- встановлення змінюваної процентної ставки за користування кредитом, який визначатиметься  за наступною формулою: R = Базова процентна ставка + М, де 

«R» – розмір змінюваної процентної ставки за користування Кредитом у відсотках річних, «Базова процентна ставка» – це індекс, який дорівнює розміру індикативної процентної ставки. «LIBOR USD 12M» – «Індикативна ставка», період перегляду якої складає  12 (дванадцять) місяців. Індикативна ставка – це «Лондонська міжбанківська ставка пропозиції» (англ. London InterВank Offered Rate) – середньозважена процентна ставка по міжбанківським кредитам, що надаються банками, які виступають на Лондонському міжбанківському ринку.

М – Маржа Банку, яка встановлюється на рівні 6,9% (шість цілих дев’ять десятих процентів) річних.

Мінімальний можливий розмір змінюваної процентної ставки - 9,5 % річних,  максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки від розміру змінюваної процентної ставки - 10 (десять) процентних пунктів.

Загальний ліміт кредитної лінії залишається без змін – не більше ніж 22 500 000,00 (двадцять два мільйони п’ятсот тисяч) доларів США (включно).

 

2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, в тому числі  визначати інші умови (в т.ч. істотні) правочинів з урахуванням зазначених параметрів, а також підписувати вказані правочини та підписувати/надавати інші необхідні документи, листи, заяви та будь-які інші документи, пов‘язані з укладанням Товариством вказаних правочинів.

3. Для укладання та виконання значних правочинів, на вчинення яких надано згоду Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до п. 1 цього рішення, не потребується прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства.

4. Схвалити укладений Товариством у 2018 році Договір фінансової допомоги № 18/12/21-2-ФД від 21.12.2018 р. на суму 240 мільйонів гривень.

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Зборів за місцезнаходженням Товариства: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  - Директор по корпоративним правам та управлінню Натрус А.А.), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 год., за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, а представники акціонерів, крім зазначених документів, також повинні мати належним чином оформлену довіреність від акціонера.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Збори скликаються у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» з повідомленням акціонерів про проведення Зборів Товариства не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://34716646.smida.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 590-30-14.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРТІН ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.01.2019
(дата)