Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 07.05.2008
Дата публікації 12.05.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070
Керівник* Пертін Олексій Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0445903006
E-mail* mazur@smart-holding.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
До Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство „СМАРТ-ХОЛДИНГ”.
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34716646.
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 04070.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)590-3014.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: mazur@smart-holding.com.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (Протокол від 07.05.2008р. № 2):
 кількісний склад Дирекції ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» зменшено до 3 (Трьох) осіб;
 достроково припинено повноваження Члена Дирекції ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» Кривошеєва Олега Олександровича, паспорт серія АК № 469254 виданий 01.03.1999р. Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., не володіє часткою у статутному капіталі емітента, перебував на посаді з 03.08.2007р.;
 обрано Членом Дирекції ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» Бучацького Ігоря Михайловича, паспорт P USA № 103039392 виданий 29.12.1998р. Паспортним столом Бостона, не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Призначений на посаду на термін до відкликання; інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – Директор по розвитку бізнесу ЗАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ».
Вказані особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
3. Підпис.
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.3.2. Генеральний директор ЗАТ „СМАРТ-ХОЛДИНГ” О.В. Пертін.


07 травня 2008р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пертін Олексій Володимирович