Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пертін О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.08.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Ігорівська, 7-А
4. Код за ЄДРПОУ 34716646
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-3014 (044) 590-3014
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 22.08.2017 Акція проста 150000000 150000 149.3
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (надалі – Товариство), які відбулися 22.08.2017 року (Протокол від 22.08.2017 року № 2/2017), було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків на 150 000 000 (Сто п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення 150 000 000 (Ста п’ятдесяти мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості 1(Одна) гривня 00 копійок кожна. В результаті розміщення акцій статутний капітал Товариства становитиме 250 469 000 (Двісті п’ятдесят мільйонів чотириста шістдесят дев'ять тисяч) гривень 00 копійок та буде розподілений на 250 469 000 (Двісті п’ятдесят мільйонів чотириста шістдесят дев'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (Одна) гривня 00 копійок кожна. Акції розміщуються за їх номінальною вартістю – 1 (Одна) гривня 00 копійок за одну просту іменну акцію. При цьому ціна, за якою розміщуються акції, не є нижчою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і затверджену рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 22.08.2017 року № 2/2017). Інформацією чи може розміщення акцій призвести до зміни власника значного пакета акцій Товариства або до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, не володіємо. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення становить 149,3%. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів Товариства, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення становить 100%. Права, які отримають інвестори в цінні папери, що розміщуються: 1) брати участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом участі у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань їх повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом Товариства, та шляхом обрання до органів Товариства та участі у діяльності таких органів Товариства; 2) бути обраним до органів Товариства та брати участь у діяльності таких органів Товариства; 3) отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність; 4) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємництва (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства; 5) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства; 6) продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства; 7) отримувати дивіденди у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та Статутом Товариства; 8) отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення передбачених законодавством розрахунків. у порядку і черговості, передбаченому законодавством, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства; 9) інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. Оплата акцій, що розміщуються, здійснюється виключно грошовими коштами в національній (гривня України) та/або іноземній (долар США, євро) валюті відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти можуть перераховуватися з власних рахунків юридичними та фізичними особами у безготівковій формі. Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються. Метою розміщення акцій та напрямами використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій, є поповнення обігових коштів Товариства та забезпечення його подальшого розвитку. Рішення про розміщення цінних паперів прийнято Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Придбання акцій, що розміщуються, можливе всіма акціонерами Товариства. Інформацією щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери Товариства, не володіємо. Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається. Розміщення акцій здійснюватиметься в порядку та на умовах, затверджених Рішенням про приватне розміщення акцій Товариства, та відповідно до Проспекту емісії