Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пертін О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Ігорівська, буд. 7-А
4. Код за ЄДРПОУ 34716646
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-30-04 (044) 391-54-45
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2018 1500000 118227 1268.74572
Зміст інформації:
30 квітня 2018 року черговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 30.04.2018 року № 1/2018) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" наступних значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме, щодо придбання/відчуження цінних паперів, надання фінансової допомоги, позик, отримання кредитів, фінансової допомоги та позик, надання застав, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб, розміщення депозитів. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 500 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 118 227 тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 268,74572%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук.
2 30.04.2018 105210 118227 88.98982
Зміст інформації:
30 квітня 2018 року черговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 30.04.2018 року № 1/2018) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" наступних значних правочинів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, а саме, щодо надання поруки. Гранична сукупність вартості правочинів: 105 210,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 118 227 тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 88,98982%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук.