Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пертін О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Ігорівська, 7-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 34716646
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-30-14 (044) 391-54-45
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://34716646.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 05.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 04.02.2019 620341 118227 524.70332
Зміст інформації:
04.02.2019 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 04.02.2019 року № 1/2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме, Договору про внесення змін до Договору поруки. Предмет договору: внесення змін до договору поруки, укладеного з метою забезпечення зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії, щодо продовження загального строку кредитування та встановлення змінюваної процентної ставки за користування кредитними коштами. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 620 341 тис. грн. згідно офіційного курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України станом на дату прийняття рішення (на 04.02.2019 року). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 118 227 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 524,70332%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не визначені.
2 04.02.2019 240000 118227 202.99931
Зміст інформації:
04.02.2019 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 04.02.2019 року № 1/2019) прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (схвалення значного правочину), а саме, Договору фінансової допомоги. Предмет договору: отримання поворотної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 240 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 118 227 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 202,99931%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не визначені.