Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пертін О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 м. Київ вул. Ігорівська, 7-А
4. Код за ЄДРПОУ 34716646
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-3014 (044) 590-3014
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.07.2016 64327.13 18347 350.61389
Зміст інформації:
15.07.2016 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 15.07.2016 року № 3/2016) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" значного правочину (схвалено значний правочин), а саме Додаткову угоду від 26.05.2016 року щодо продовження терміну дії наданої фінансової поруки до Договору поруки, укладеного між ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС-БУД" (ідентифікаційний код 33524504) перед ПАТ "ПУМБ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 64 327,13 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 347,00 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 350,61389%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не передбачені
2 15.07.2016 210092.41 18347 1145.10498
Зміст інформації:
15.07.2016 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 15.07.2016 року № 3/2016) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" значного правочину (схвалено значний правочин), а саме Додаткову угоду від 26.05.2016 року щодо продовження терміну дії наданої фінансової поруки до Договору поруки, укладеного між ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041) перед ПАТ "ПУМБ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 210 092,41 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 347,00 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 145,10498%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не передбачені
3 15.07.2016 270989.13 18347 1477.02147
Зміст інформації:
15.07.2016 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 15.07.2016 року № 3/2016) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" значного правочину (схвалено значний правочин), а саме Додаткову угоду від 26.05.2016 року щодо продовження терміну дії наданої фінансової поруки до Договору поруки, укладеного між ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041) перед ПАТ "ПУМБ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 270 989,13 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 347,00 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 1 477,02147%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не передбачені
4 15.07.2016 124601.78 18347 679.1398
Зміст інформації:
15.07.2016 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 15.07.2016 року № 3/2016) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" значного правочину (схвалено значний правочин), а саме Додаткову угоду від 26.05.2016 року щодо продовження терміну дії наданої фінансової поруки до Договору поруки, укладеного між ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041) перед ПАТ "ПУМБ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 124 601,78 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 347,00 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 679,1398%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не передбачені
5 15.07.2016 803361.16 18347 4378.70584
Зміст інформації:
15.07.2016 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 15.07.2016 року № 3/2016) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" значного правочину (схвалено значний правочин), а саме Додаткову угоду від 26.05.2016 року щодо продовження терміну дії наданої фінансової поруки до Договору поруки, укладеного між ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041) перед ПАТ "ПУМБ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 803 361,16 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 347,00 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 4 378,70584%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не передбачені
6 15.07.2016 87987.53 18347 479.57448
Зміст інформації:
15.07.2016 року позачерговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 15.07.2016 року № 3/2016) прийнято рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" значного правочину (схвалено значний правочин), а саме Додаткову угоду від 26.05.2016 року щодо продовження терміну дії наданої фінансової поруки до Договору поруки, укладеного між ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДТОРГ" (ідентифікаційний код 37133981), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32516492) перед ПАТ "ПУМБ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 87 987,52 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 18 347,00 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 479,57448%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, Статутом ПрАТ "СМАРТ-ХОЛДИНГ" не передбачені