Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Пертін О.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТ-ХОЛДИНГ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04070 місто київ вулиця Ігорівська, 7-А
4. Код за ЄДРПОУ 34716646
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 590-3014 (044) 590-3014
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2017 1800000 72056 2498.05707
Зміст інформації:
25.04.2017 року черговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 25.04.2017 року № 1/2017) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо продовження строку дії укладених раніше договорів поруки, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 800 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 72 056,00 тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 2 498,05707%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук.
2 25.04.2017 1520000 72056 2109.47041
Зміст інформації:
25.04.2017 року черговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 25.04.2017 року № 1/2017) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо придбання/відчуження цінних паперів, надання/отримання фінансової допомоги, позик, отримання кредитів, надання застав, порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб, розміщення депозитів, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 520 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 72 056,00 тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 2 109, 47041%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук.
3 25.04.2017 145000 72056 201.23237
Зміст інформації:
25.04.2017 року черговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 25.04.2017 року № 1/2017) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо надання консультаційних послуг, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Гранична сукупність вартості правочинів: 145 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 72 056,00 тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 201,23237%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук.
4 25.04.2017 1800000 72056 2498.05707
Зміст інформації:
25.04.2017 року черговими зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СМАРТ-ХОЛДИНГ" (Протокол від 25.04.2017 року № 1/2017) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо заміни сторони договорів поруки, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, є 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 800 000,00 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 72 056,00 тис грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 2 498,05707%. Загальна кількість голосуючих акцій – 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення, - 100 469 000 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення, - 0 штук.